Protocol for wildfire and avalanche risk management in mountain areas

Climate change is posing new multi-hazard situations. One of them is the extension of wildfire risk in mountain areas. This can generate a cascade effect since the fire can destroy the forest cover and the protection function is jeopardized. Should be this a new worry for mountain areas in Europe? Does the knowledge about wildfires and risk management exist or available in those areas? Is it possible to merge in a common risk assessment and planning protocol the fire and avalanche multi-hazard situation?

A practical exercise analysing the physical factors of avalanche and wildfire risk will be developed, taking advantage of the long experience in the matter on avalanche in the Pyrenees and Alps, and about wildfires in the Mediterranean basin. Data analysis will serve to test their integration in a joint spatial risk assessment in terms of data availability, robustness methodologies and replicability, taking into account the climate change impacts. The factors influencing the exposition and vulnerability will be discussed with the aim of deliver operational recommendations to design risk mitigation actions in prevention, preparedness, response and recovery phases, for a joint DRM analysis, to enhance the protection of citizens, infrastructures and environmental services.

Summarty report (English)


Protocol per a la gestió del risc d’allaus i incendis en àrees de muntanya

Amb el canvi climàtic estan apareixent noves situacions de multi-risc. Una d’elles és l’extensió del risc d’incendi en àrees de muntanya. Això pot generar un efecte cascada on els incendis poden destruir la cobertura forestal i la seva funció protectora es pot veure amenaçada. Pot ser aquesta una nova problemàtica per a les àrees de muntanya a Europa?  El coneixement sobre incendis i gestió del risc és existent o disponible en aquestes àrees? És possible fusionar en un protocol comú l’avaluació i planificació de la situació multi-risc d’incendi i allaus?

Amb aquesta eina es desenvoluparà un exercici pràctic analitzant els factors físics del risc d’allaus i incendis, agafant avantatge de la llarga experiència en matèria d’allaus als Pirineus i els Alps, i en matèria d’incendis en l’àrea Mediterrània. L’anàlisi de dades servirà per testar la seva integració en una avaluació espacial conjunta del risc en termes de disponibilitat  i robustesa de dades, metodologies i replicabilitat, tenint en compte els impactes del canvi climàtic. Els factors que influencien l’exposició i la vulnerabilitat seran discutits amb l’objectiu de generar recomanacions operatives per dissenyar accions de mitigació del risc en les fases de prevenció, preparació, resposta i recuperació, per a una anàlisi conjunta de la Gestió del Risc de Desastres (Disaster Risk Reduction, DRM, en el terme en anglès), per millorar la protecció dels ciutadans, les infraestructures i els serveis ambientals.

Full report (Catalan)

European Union Civil Protection and Humanitarian Aid
Forest Science and Technology Centre of Catalonia
Pau Costa Foundation
General Directorate of Civil Protection, Government of Catalonia
Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg
CIMA Research Foundation
Austrian Research Centre for Forest, Natural Hazards and Landscape
Institute of Cartography and Geology of Catalonia
Instituto Superior de Agronomia

Project Coordination Office

CTFC - Forest Policy and Risk Governance
Office: (+34) 973 481 752
Extension: 312
e-mail: recipe@ctfc.es