Eina de suport i orientacions per a una avaluació i planificació integrada del risc d’incendis a escala de paisatge i interfase urbano-forestal

Entenent el risc d’incendi com un component del territori, en el Mediterrani el foc ha estat present en els nostres paisatges durant segles: com ignició natural (llamps després de tempestes), com a eina en àrees rurals (cremes per neteja de la vegetació) i més recentment, degut al canvi d’usos del sòl, també com a perill (incendis d’alta intensitat cremant grans superfícies de bosc). Aquesta darrera “cara dolenta” dels incendis s’està agreujant degut al canvi climàtic, augmentant la disponibilitat de paisatges a cremar.

Una de les majors preocupacions, en paral·lel a la conservació dels boscos, és el potencial impacte d’aquests incendis extrems en els béns i persones i, per tant, el com millorar la protecció civil durant l’emergència. Com conviure d’una manera sostenible amb el risc d’incendi en un context de canvi climàtic? En els casos d’estudi es desenvoluparà una aproximació integradora amb l’objectiu d’optimitzar les sinergies entre les actuacions de prevenció, preparació, resposta i recuperació, abordant conjuntament, tant la vulnerabilitat física com la social. Això oferirà un marc de referència on les activitats del territori formen part del Cicle de la Gestió del Risc, des d’una perspectiva cost-eficient i de comunitat resilient.

En aquest sentit, involucrar la comunitat és un aspecte crucial considerant la població exposada com a actor proactiu en les estratègies de Reducció del Risc de Desastres. Aquest cas pilot servirà per adaptar les exitoses aproximacions de participació desenvolupades en altres països (per exemple, Firewise USA® als Estats Units o Safer Together a Austràlia), a les condicions regionals d’estudi. Aquesta aproximació integrada i “de baix a dalt” servirà per dur a terme unes recomanacions operatives per a la reducció del risc considerant les components legals, financeres, socials i culturals, per millorar la governança del risc del territori d’una manera sostenible.

European Union Civil Protection and Humanitarian Aid
Forest Science and Technology Centre of Catalonia
Pau Costa Foundation
General Directorate of Civil Protection, Government of Catalonia
Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg
CIMA Research Foundation
Austrian Research Centre for Forest, Natural Hazards and Landscape
Institute of Cartography and Geology of Catalonia
Instituto Superior de Agronomia

Project Coordination Office

CTFC - Forest Policy and Risk Governance
Office: (+34) 973 481 752
Extension: 312
e-mail: recipe@ctfc.es